T.C.
ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- İNTEPE- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
(ÇAKAB)
 
2009 YILI FAALİYET RAPORU
Nisan Meclisi
 
BAŞKAN SUNUŞU
Değerli Meclis Üyelerim,
 
Birliğimizin kuruluş amacına yönelik olarak çalışmaları hızla devam etmektedir. Çanakkale kentimiz için büyük bir çevre yatırımı olan, 2004 yılında başvurduğumuz Avrupa Birliği desteğiyle Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi kapsamında başlattığımız ve bizzat yürütmekte olduğumuz Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projemizin 2009 yılı itibarıyla uygulama aşamasına geçmesinin mutluluğunu yaşamaktayız.
 
Projemiz maliyetinin AB kaynaklı olması ve bölgede katı atıkların yönetimi konusunda kurulmuş olan ilk Birlik olmamızdan dolayı uzun ve zorlu bir yoldan geçtik. 5 yılın sonunda 17 Ağustos 2009 tarihinde düzenli depolama sahamıza atık kabulü ile bütün Birlik üyeleri olarak çalışmalarımızın nihayet karşılığını almaya başladık.
 
Düzenli depolama sahası inşaatı yapımı, 5 adet eski çöp döküm alanının rehabilitasyonu ve kapatılması inşaatı yapımı, müşavirlik hizmet alımı, çöp toplama ve taşıma ekipmanları ile düzenli depolama ve kompost tesisi ekipmanlarının temini projemizin bileşenleri idi.
 
2008 Şubat ayında inşaatına başlanan düzenli depolama tesisinin 4 Eylül 2009 tarihinde geçici kabul işlemleri tamamlanmış, Çevre ve Orman Bakanlığından alınan izin ve İl Özel İdaresinden alınan ruhsat sonrası, 17 Ağustos 2009 günü sahamıza bütün birlik üyelerimizden atık kabulüne başlanmıştır. Türkiye’de uygulaması ilk olan Geri Dönüşebilen Atık Toplama Merkezlerinin yapımı Çanakkale, Kumkale ve Umurbey’de olmak üzere tamamlanmıştır. Projemiz paydaşlarının katılımıyla da 13 Kasım 2009 tarihinde Düzenli Depolama Sahasının açılış töreni yapılmıştır.
 
Rehabilitasyon inşaatına yönelik ise Nisan 2008'de Lapseki ve Çardak’da 3 adet pasif sahada başlayan çalışmalar aynı yıl içinde tamamlanmış ve Lapseki Millet Çiftliği ile Çanakkale Kuruçeşme Mevkiindeki aktif sahalarda da 2009 yılında tüm çalışmalar bitirilerek 16.11.2009 tarihinde Geçici Kabul işlemleri tamamlanmıştır. Özellikle çevre ve halk sağlığı açısından önem arz eden aktif sahaların iyileştirilmesiyle büyük bir çevre sorununun da önüne geçilmiştir. Çanakkale Kuruçeşme’deki gaz potansiyelini kontrol altına almak amacıyla sahada  gaz yakma ünitesi de Ağustos 2009’da kurulmuştur.
Projemizde önemli bir konu olan geri kazanım konusunda da Birliğimiz çalışmalarına devam etmiştir. Bu konuda halkımıza yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır. Proje dahilinde olmayan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi için Çanakkale Belediyesinin tahsis ettiği ve Çevre ve Orman Bakanlığının da onay vermiş olduğu bir binada gerekli çalışmalar tamamlanarak, Aralık ayında bu tesisin kiralanması ihalesi sonuçlandırılmıştır.
 
Geri kazanılabilir atıkların ayrı olarak toplanacağı projemizle Birlik havzamızda yeni bir atık toplama anlayışı ortaya çıkmıştır. Geri kazanım konusunda duyarlı olan halkımızın göstereceği destek ile Birliğimiz istediği hedeflere başarıyla ulaşacaktır. AB standartlarında modern atık yönetim sistemimiz ile bu konuda kurulmuş ve kurulacak diğer birliklere de örnek olunacaktır.
 
Değerli Meclis Üyelerim;
 
2009 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetleri hesap verme ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bilgi ve görüşlerinize sunuyorum.
 
İÇİNDEKİLER                                                                                                                                                                  
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
      1- Fiziksel Yapı
      2- Örgüt Yapısı
      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
      4- İnsan Kaynakları
      5- Sunulan Hizmetler
      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Mali Bilgiler
    1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
       2- Bütçe Uygulama Sonuçları
B- Performans Bilgileri
      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
      2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
     
      3- Diğer Hususlar
 
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
        A- Üstünlükler
        B-  Zayıflıklar
        C- Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER                 
      Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
      Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
      Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
KISALTMALAR
 
AB - Avrupa Birliği
CFCU - Merkezi Finans ve İhale Birimi  
ÇAKAB - Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-İntepe-İl Özel İdare- Katı Atık Yönetim Birliği
ÇBKAYP -  Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi
DPT -  Devlet Planlama Teşkilatı
DSİ - Devlet Su İşleri
EHCIP - Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesi
GSM  - Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı
PUB - Proje Uygulama Birimi
TOR - Sözleşme Şartları
 
I-GENEL BİLGİLER :
A- Misyon ve Vizyon :
MİSYON:
- Modern hayatın bir getirisi olan atıkların geri kazanımı, yeniden kullanımı ve düzenli depolanması,
 
- Türkiye ve AB mevzuatı kapsamında Birliği oluşturan mahalli idareler adına Birliğimizce Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesinin uygulanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 
- Atık politikaları oluşturma ve uygulama sürecinde bilinçli yaşayanların katıldığı,
 
- Sağlık, güvenlik ve çevrenin (yeraltı suyu, yüzey suyu, toprak ve havayı kapsayan) korunması amacıyla hizmet alanı içinde yer alan yerel yönetimler ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde çalışılması.
 
DAHA TEMİZ, YAŞANILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVREDE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMINI AZALTMAK ÜZERE ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN YEREL YÖNETİM GÜÇ BİRLİĞİ
 
VİZYON:
Tarihi değerlerini koruyan ve sahip çıkan,
Sahip olduğu sosyal ve kültürel değerleri yaşanır kılan,
Doğal kaynaklarını sürdürebilir kullanan ve koruyan,
Kent ve kırsal hayatı bir bütün olarak geliştiren,
Mahalli İdare Birliklerinin oluşma ve çalışma ilkelerinde birlikte hareket etmeyi ve güveni esas alan,
Alanında örnek ve öncü,
Bölgesel katı atık yönetim sisteminin sağlandığı bir bölgede yaşamak.
 
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar :
Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- İntepe- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği, 11 Haziran 2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tabii olarak görev yapmaktadır.
Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- İntepe- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği; 13.12.2004 tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluşu onaylanmış ve bu karar 22.12.2004 gün ve 25678 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.
Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB); Çanakkale il sınırları içindeki bölgede yer alan Çanakkale Merkez İlçe, Lapseki İlçe, Umurbey, Kepez, Çardak, Kumkale, İntepe belde belediyelerinden olmak üzere 7 Belediye ve Çanakkale İl Özel İdaresi’nin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- İntepe- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği Tüzüğünün 11. ve 12. nci maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda birliğimizin yetki, görev ve sorumlulukları şu şekilde belirtilmiştir.
 
Birliğin görevleri:
Madde 11- Birliğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.
Birliğin Hak ve Yetkileri:
Madde 12- Birlik kendisini oluşturan mahalli idarelerin hizmetlerini yaparken sahip oldukları hak ve yetkilere haizdir. Bu hak ve yetkilerden bazıları şunlardır.
Hizmet alanı içinde amacı doğrultusunda faaliyetlerin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları üye mahalli idarelerden devralmak, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallardan, yasal formaliteler içerisinde yararlanmak, özel kişilere ait taşınmazları satın almak ve zorunlu hallerde kamulaştırmak yahut gerekiyorsa irtifak hakkı elde etmek,
Birliğin yetkili organlarının üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara, üye mahalli idarelerin uymalarını ve uygulamalarını istemek ve sağlamak,
Birliğin yaptığı yatırım harcamalarına ve işletme giderlerine üyelerin katılım paylarını ve hizmetlerden yararlanmakta olanlarla sonradan yararlanacak olanlardan alınması gereken katılım paylarını ve üretilen hizmet bedellerini veya ücretlerini tespit ederek doğrudan doğruya veya üye mahalli idareler aracılığı ile tahsil etmek,
Gerek yatırım, gerekse işletme safhasında Birliğin amaçları doğrultusunda alacağı tedbirlere aykırı davranışları ile Birlik çalışmalarına ve hizmetlerine zarar veren kişilere uygulanacak cezaları tespit etmek ve bunları, kendisi veya üye mahalli idareler aracılığı ile uygulamak; hukuken yapılması gereken işlemler varsa onları yürütmek,
Yatırım ve işletme faaliyetlerini yürütmek üzere üye mahalli idarelerle ortaklaşa girişimlerde bulunmak, gerekirse Özel ve Tüzel kişilerle ticari ortaklıklar kurmak, (Kurulacak ortaklıklar limitet veya anonim şirket şeklinde olabilir. Her iki halde de ortaklığın sermayesinin gerekirse yarısından fazlası kurucu mahalli idarelere ait olabilir ve bu kuruluş anında üye bulunan mahalli idarelerin o takvim yılı öncesi yılda gerçekleşen gelir kesin hesaplarına göre belirlenen yıllık gelirleri toplamlarının beş katını geçemez.) Birlik, altyapı hizmetlerinden uygun gördüklerinin yapımını ve işletme safhasına geçildiğinde işletmelerini, Devlet İhale Kanunu hükümlerince kendisi bizzat yapabileceği gibi şirketlerine de verebilir.
 
C-İdareye İlişkin Bilgiler :
1-Fiziksel Yapı:
Hizmet Binası
Birliğimiz Çanakkale Belediyesi Merkez Ek Bina-1’de birliğe tahsis edilmiş 2 büroda başlattığı hizmetlerini 2009 yılı itibariyle  Çanakkale Belediyesinin 04.05.2009 tarih ve 66 sayılı Meclis kararı ile Birliğe tahsis edilen İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok., No: 46/15 adresindeki ofiste sürdürmüştür.
 
Taşınır ve Taşınmaz Bilgileri
 
Taşınmazlar;
Düzenli depolama sahası olarak ilimiz Kemel Köyü Doğantepe Mevkiinde toplam 37 ha tesis alanı,
Çanakkale’de 4.500 m2, Umurbey’de 3.000 m2 ve Kumkale’de 3.840 m2 olmak üzere belediyelerce birliğimize tahsisi yapılan geri kazanılabilir atıkların toplanacağı 3 adet geri dönüşebilen atık toplama noktaları,
Mülkiyeti Çanakkale Belediyesine ait ve 04.05.2009 tarih ve 66 sayılı Çanakkale Belediyesi Meclis kararı ile Çanakkale İli Cevatpaşa Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:91/A’da Toptancı Hal binasının arkasında bulunan ve tapunun 32.M.IV.C pafta, 9 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 1.222 m2 kapalı, 540 m2 açık alan olmak üzere toplam 1.762 m2’lik alanı olan taşınmaz “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi” olarak ÇAKAB tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.
    
Taşınırlar;
1 set yardımcı ekipman (Matkap, Şarj makinası, Kaynak Makinası, Zımpara makinesi, Yüksek Basınçlı Yıkama Cihazı, Yakıt Tankı ve Su Tankı), 1349 adet 400 ve 800lt’lik sac konteyner, 152 adet 2m3 lük geri dönüşüm kumbarası ve 40 adet 20m3 lük geri dönüşüm konteynerinden oluşmaktadır.
Birlik Meclisinin 18.11.2008 Tarih ve 52 nolu kararı doğrultusunda Çöp Toplama Konteynerlerinin (400 litre ve 800 litre); Birlik üyelerinden Çanakkale’ye 957 adet 800 lt, Lapseki’ye 30 adet 400 lt ve 58 adet 800 lt, Umurbey’e 26 adet 400 lt, Kepez’e 43 adet 800 lt ve 30 adet 800 lt, Çardak’a 73 adet 400 lt, Kumkale’ye 28 adet 400 lt, İntepe’ye 15 adet 400 lt ve İl Özel İdaresi’ne ise 89 adet 800 lt olmak üzere dağıtımı yapılarak 2009 yılında kullanıma sunulmuştur.
Birlik Encümeninin 29.12.2008 Tarih ve 60 nolu kararı doğrultusunda 2m3 lük geri dönüşüm kumbaralarının Birlik üyelerinden Çanakkale’ye 88 adet, Lapseki’ye 16 adet, Umurbey’e 8 adet, Kepez’e 16 adet, Çardak’a 8 adet, Kumkale’ye 8 adet ve İntepe’ye 8 adet olmak üzere 2009 yılında imzalanan protokoller ile dağıtımı yapılmıştır.
Açık (16) ve kapalı (24) tipte olmak üzere toplam 40 adet 20 m3 ‘lük Geri Dönüşüm Konteynerinin; “Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayırma Tesisi”nin kiralanması işine ait sözleşme kapsamında Çanakkale’de 5 açık, 7 kapalı toplam 12 adet, Umurbey’de 3 açık, 5 kapalı toplam 8 adet, Kumkale’de 3 açık, 5 kapalı toplam 8 adet olmak üzere Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktalarına, Çanakkale Cuma Pazarında 2 kapalı, Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 2 açık, 2 kapalı, Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayırma Tesisi’nde 2 açık, 3 kapalı olarak yerleştirilmesi yapılmıştır. 1 adedi ise vinçte kullanılmak üzere ayrılmıştır.
 
Taşıt, Araç ve İş Makinesi
Birlik araç ve iş makineleri parkı, Birlikçe yürütülen ÇBKAYP kapsamında temin edilen 24 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet vinçli kamyon, 1 adet kompaktör, 1 adet Buldozer, 2 adet Yükleyici Dozer, 1 adet Pikap, 1 adet römorklu traktör, kompost ekipmanları (Parçalayıcı, Elek makinesi ve Harman Makinası)’ndan oluşmaktadır.
Birlik Meclisinin 18.11.2008 Tarih ve 52 nolu kararı doğrultusunda çöp toplama araçlarının; Birlik üyelerinden Çanakkale’ye 8 adet 13 m3’lük ve 5 adet 20 m3’lük, Lapseki’ye 1 adet 13 m3’lük ve 1 adet 20 m3’lük, Umurbey’e 1 adet 7 m3’lük, Kepez’e1 adet 13 m3’lük ve 1 adet 20 m3’lük, Çardak’a 1 adet 13 m3’lük, Kumkale’ye 1 adet 7 m3’lük, İntepe’ye 1 adet 7 m3’lük ve İl Özel İdaresi’ne ise 3 adet 20 m3’lük olmak üzere dağıtımı imzalanan protokoller ile yapılarak 2009 yılında kullanıma sunulmuştur.
 
2-Örgüt Yapısı:
Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa uygun olarak hazırladığı Birlik Tüzüğü çerçevesinde teşkilat yapısını oluşturmuştur.
Birliğin karar ve yürütme organları birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır.
En üst karar organı olan Birlik Meclisi üye belediyelerin Belediye Başkanları, üye belediyelerin meclislerince belirlenen üyeler ve İl Özel İdaresi adına İl Genel Meclis üyelerinden olmak üzere toplam 22 meclis üyesinden oluşmaktadır.
Birliğin yürütme ve karar organı olan Birlik Encümeni bir başkan ve 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.
Birlik Başkanı, Çanakkale Belediye Başkanı olup, aynı zamanda Birlik Encümeninin başkanlığını da bizzat yürütmektedir.
 
ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- İNTEPE- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) NORM KADRO  (MEMUR) DOLU BOŞ DURUMU
F GRUBU (MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ)
SIRA NO
KADRO UNVANI
SINIFI
Kad /
Der
DOLU
BOŞ
Birlik Meclisi
Karar Tarihi/Sayısı
1
BİRLİK MÜDÜRÜ
G.İ.H
2
 
X
27/04/2007 - 30
2
MUHASEBECİ
G.İ.H
8
 
X
27/04/2007 - 30
3
MEMUR
G.İ.H
11
 
X
27/04/2007 - 30
4
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
G.İ.H
11
 
X
27/04/2007 - 30
5
ŞEF
G.İ.H
7
 
X
27/04/2007 - 30
6
ŞEF
G.İ.H
7
 
X
27/04/2007 - 30
7
MÜHENDİS
T.H
8
X
 
27/04/2007 - 30
8
MÜHENDİS
T.H
8
 
 
27/04/2007 - 30
9
TEKNİKER
T.H
10
X
 
27/04/2007 - 30
10
BİYOLOG
S.H
9
X
 
27/04/2007 - 30
11
BEKÇİ
Y.H
11
 
X
27/04/2007 – 30
İŞÇİ DURUMU: 6 adet işçi kadrosunun 1 tanesi dolu, 5 tanesi boştur.
 
 
Birliğimiz faaliyetlerinin yürütülmesi için Kurum yapısını güçlendirmek üzere Norm Kadro kanununa göre belirlenmiş ve aşağıda da sunulmuş olan Organizasyon Şeması, 18.11.2008 Tarih ve 54 sayılı Birlik Meclis kararımız ile onaylanmıştır.
 
 

ÇAKAB ÖRGÜT ŞEMASI 

 

 
 
 
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
İnternet bağlantısına sahip olan Birlikte 5 adet bilgisayar (1 adeti masaüstü bilgisayar, 4 adeti dizüstü bilgisayar), 1 adet yazıcı ve 1 adet Lazer Yazıcı/Faks/Tarayıcı/fotokopi Makinesi ile hizmet verilmektedir.
Muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi için muhasebe programı kullanılmaktadır.
 
BİLGİSAYAR DONANIMI
SAYI
Bilgisayar (masa üstü)
1
Bilgisayar (diz üstü)
4
Yazıcı
1
Lazer Yazıcı/Faks/Tarayıcı/Fotokopi Makinesi
1
 
 
 
 
 
 
 
4-İnsan Kaynakları:
Birliğimizde hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yıl içinde Birlik Müdürü, Muhasebe Yetkilisi, Mühendis, Biyolog, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni ve Halkla İlişkiler personeli olmak üzere  7 personel çalışmıştır.
Çalışan memur personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna; işçi personel 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı SSK Kanununa tabidir.
 
ÖĞRENİM DURUMLARI
İlk Öğrenim
Lise Den.
MYO
Fakülte
Y.Lisans
Top.
Memur Personel
0
0
1
2
0
3
Sözleşmeli Personel
0
0
1
1
1
3
İşçi personel
0
0
0
1
0
1
T  O  P  L   A  M
0
0
2
4
1
7
 

 

 

 

 

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Erkek
Bayan
TOPLAM
Memur Personel
1
2
3
Sözleşmeli Personel
2
1
3
İşçi personel
1
0
1
T  O  P  L   A  M
4
3
7
 
Yıllar İtibariyle Çalışan Personel Sayısı
2007
2008
2009
Memur Personel
2
2
3
Sözleşmeli Personel
1
3
3
İşçi personel
-
1
1
T  O  P  L   A  M
3
6
7
 
5-Sunulan Hizmetler :
ÇBKAYP’nin yürütülmesi
Birlik havzasında oluşan atıkların Düzenli Depolama Sahasında bertarafının sağlanması
Düzenli Depolama Sahasının işletilmesi
Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik alt yapı çalışmaları
Proje bileşeninde yer almayan ancak bölgesel katı atık yönetim sisteminin bir parçası olan diğer atık bileşenlerine yönelik ( tıbbi atık, gazdan faydalanma vb.) projelendirme çalışmalarının yürütülmesi
Proje ve proje bileşenleri hakkında toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik faaliyetler
Birlik üyelerine çalışma alanları ile ilgili bilgi ve danışmanlık
 
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun 55, 56, 57 ve 58. maddeleri; 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 01.01.2006 tarihin de yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınarak iç kontrol sisteminin ana unsurlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalar  başlatılmıştır.
 
II-AMAÇ VE HEDEFLER :
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:
Birliğimizin amacı tüzüğümüzün 10.maddesinde tanımlandığı üzere;
Birliği oluşturan mahalli idarelerin yapmakla görevli oldukları fakat maddi veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri çöplerin depolanması, değerlendirilmesi ve bertarafı için altyapı çalışmalarını yaparak bölgesel düzenli katı atık bertaraf tesisinin yapımı, katı atık bertarafı için geri kazanım, kompost, yakma, proliz, gazifikasyon ve diğer tür tesisleri kurmak, “mücavir alan dışında kalan köylerin çöplerinin toplamak”,  tıbbi ve tehlikeli atık için bertaraf tesis veya tesisleri kurmak, her türlü atıktan enerji elde etmek için gerekli tesisleri kurmak, onarım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak ve bu tesisleri sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmak, vahşi depolamaların yarattığı halk ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen bu çevre sorununu gidermek, bu maksatla sağlanması mümkün iç ve dış kredilerden faydalanmak, bu amaç doğrultusunda her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere işletmeler kurmak, amaçları ile ilgili faaliyetlerini yürütmek üzere şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak, birliğin amacı gerektiriyor ve ticari faaliyet birliğin görev alanı içinde kalıyorsa ticari faaliyette bulunmak.
 
B-Temel Politikalar ve Öncelikler :
Birlik olarak temel politikamız hiçbir siyasi düşünce ve ayrım gözetmeksizin tüm yerel yönetimlere katı atık yönetimi konusunda gereken desteği vermektir.
Bölgemizde yaşayan tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek,
Sürdürülebilir çevre koruma anlayışını temel amaç olarak benimsemek,
Atık yönetimi ile ilgili yerel yönetimlerin sorumluluklarını Türkiye mevzuatı ve AB müktesabı uyarınca geliştirmek,
Hizmet oluşturma ve sunumunda gerekli riskleri üstlenmek,
Çevre ve alt yapı projelerinde dış kaynaklı fon kullanımı ve proje yürütülmesi konusunda tüm yerel yönetimlere öncü olmak,
Birliğimiz üyesi tüm yerel yönetimlerin proje yürütümünde açık, şeffaf ve hesap verebilir olması,
Birliğimiz hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yerel ve ulusal düzeydeki paydaşlar ile ortaklıklar kurarak katılımcılık anlayışının uygulamalara geçmesini sağlamak,
Birlik üyelerimizin atık yönetimi konusunda kurumsal kapasitelerinin arttırılması için tüm gelişim ve değişimleri izlemek ve değerlendirmek,
Birlik üyelerinin bulunduğu havzada atık yönetimi konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak,
Türkiye’ nin atık alanındaki AB direktiflerine uyum sağlamasını ve çevre korumasını daha yüksek düzeye çıkarmasını sağlayarak; ülkenin AB’ ye katılım sürecini hızlandırmak genel amacına sahip EHCIP projesinin hayata geçirilmesine hizmet etmek için kurulan birliğimiz bu temel politikalar kapsamında işlevselliğini sürdürmektedir.
Mali ve teknik yetersizlikler sebebiyle yerine getirilemeyen hizmetlerin birlikte ve eş güdüm içerisinde hareket edilerek yapılabileceği konusunda örnek ve öncü olmak,
 
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A-Mali Bilgiler :
1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
 
GİDERLER
 
AÇIKLAMA
2007
KESİN
2008
KESİN
2009
BÜTÇE
2009 KESİN
2010 TAHMİN
01
PERSONEL GİDERLERİ
30.669,43
41.682,38
195.500,00
102.867,67
172.240,00
02
SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİM. GİD.
3.097,46
4.632,40
33.000,00
17.278,29
29.150,00
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
27.291,31
98.271,36
2.782.500,00
417.405,66
3.050.000,00
04
FAİZ  GİDERLERİ
0,00
58.664,47
25.000,00
6.629,00
25.000,00
05
CARİ TRANSFERLER
 
 
 
 
5.830,00
06
SERMAYE GİDERLERİ
65.980,80
24.956,90
595.500,00
126.850,00
177.000,00
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
179.927,92
0
0
0
09
YEDEK ÖDENEKLER
0,00
0,00
200.000,00
0
250.000,00
TOPLAM
127.039,00
408.135,43
3.881.500,00
671.030,62
3.709.220,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1-Personel Giderleri: Birlikte çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel için harcanan ödenek miktarını gösterir. 2009 yılında birlikte 3 memur, 3 sözleşmeli personel ve  1 işçi olmak üzere toplam 7 kişi istihdam edilmiştir. 102.867,67 TL lik gerçekleşme  ile personel giderlerinin toplam  gider içindeki payı %15 tir.
2-Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Giderleri: Kurumun işveren sıfatıyla sosyal güvenlik kurumuna ödediği sigorta primleri için kullanılan ödenektir. Yıl içerisinde 17.278,29 TL bütçe ödeneği kullanılmıştır. Toplam gider içindeki payı % 3’tür.
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Tüketime yönelik mal malzeme alımları, yolluk giderleri, görev giderleri, hizmet alımları, menkul mal alımları, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ile temsil tanıtma giderlerinden oluşmaktadır. Toplam 417.405,66 TL gerçekleşme ile bütçe gideri içindeki payı %62’dir.
4-Faiz Giderleri: 2009 yılında 6.629,00.-TL faiz gideri gerçekleşmiştir. Gider içindeki payı %1 dir.
6- Sermaye Giderleri : Gayrimenkul sermaye üretim giderinden oluşmakta ve126.850,00.-YTL lik gerçekleşme ile toplam gider içinde %19 luk yer kaplamaktadır.
 
GELİRLER
AÇIKLAMA
2007
 KESİN
2008
KESİN
2009
BÜTÇE
2009
KESİN
201O
BÜTÇE
3
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
223,40
0,00
207.100,00
2.320,84
4.491.000,00
4
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
0,00
5.000,00
1.000,00
0
 
1.000,00
5
DİĞER GELİRLER
77.556,58
368.790,09
3.675.500,00
565.193,77
301.300,00
9
RED VE İADELER
0,00
 
-2.100,00
0
-2.100,00
TOPLAM
77.779,98
373.790,09
3.881.500,00
567.514,61
4.791.200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Yıl içerisinde 2.320,84 TL gelir elde edilmiştir toplam gelir içindeki payı % 0,4 tür.
5-Diğer Gelirler:  Üye mahalli idarelerden alınan katılım payları, faiz gelirleri ve diğer gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içerisinde 565.193,77 YTL gelir elde edilmiş olup toplam gelir içindeki payı %99,6 dır.
Üye Katılım Payları
Önceki yıllardan devreden 55.666,25 TL ve yıl içinde eklenen 671.030,62 TL ile toplam katılım payı tahakkuku 726.696,87 TL ye ulaşmış ve 2009 yılında üye Mahalli İdarelerden toplam 564.569,77 TL katılım payı tahsil edilmiştir.  Yıl sonu itibarı ile üye Mahalli İdarelerden 162.127,10 TL katılım payı alacağımız  bulunmaktadır.
 
2- Bütçe Uygulama Sonuçları:
 
 
2007
2008
2009
BÜTÇE GELİRİ
77.779,98
373.790,09
567.514,61
BÜTÇE GİDERİ
127.039,00
408.135,43
671.030,62
GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI
61,23%
91,58%
84,57%
 
2009 Yılı giderde 671.030,62 TL lik harcama ile %15 , gelirde ise 567.514,61 TL ile % 17 oranında bütçe gerçekleşmesi görülmektedir. 2009 yılı gelirin gideri karşılama oranı %84,57 dir. 2009 yılı gelir ve giderin gerçekleşme oranındaki bu düşüklüğün sebebi; düzenli depolama sahasının Ağustos ayında faaliyete geçmesi nedeniyle 2009 yılı bütçesinde öngörülen sahanın, geri dönüşüm merkezlerinin, kompost işleme tesisinin ve eski deponi alanlarının rehabilitasyonu ile ilgili işletme giderlerinin gerçekleşmemesidir.
 
FİNANSMAN
2009 YILI BÜTÇE AÇIĞI FİNANSMANI
BÜTÇE GELİRLERİ
567.514,61
BÜTÇE GİDERLERİ
671.030,62
BÜTÇE AÇIĞI
-103.516,00
FİNANSMAN
103.516,00
BORÇLANMA (NET)
99.413,10
          III- DİĞER BORÇLANMA
99.413,10
               II-I Kullanım
124.580,67
               II-II Ödeme
-25.167,57
BANKA
4.102,90
 
2009 yılında gider ve gelir arasındaki 103.516,00 TL lik fark banka nakdi kullanımı ve borçlanma ile karşılanmıştır.
Faaliyet Sonuçları:
 
2007
2008
2009
FAALİYET GELİRİ
161.865,77
210.934,37
673.975,46
FAALİYET  GİDERİ
61.538,70
383.178,53
597.276,42
DÖNEM OLUMLU/OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI
100.327,07
-172.244,16
76.699,04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B- PERFORMANS BİLGİLERİ :
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri :
1. Performans Hedefi Kapsamında Tanımlanan Faaliyet ve Projeler:
1-Hücrelerde Atığın Depolanması:
ÇAKAB tarafından yürütülen ÇBKAYP kapsamında Kemel Köyü Doğantepe Mevkiinde toplam 372.379m2 alan üzerinde, toplam kapasitesi 1.301.000 m3 olan 3 adet hücreden oluşan yeni ve düzenli depolama sahası kurulmuştur. 1. Hücrenin Geçici Kabul işlemleri 27.03.2009 tarihinde tamamlanmış ve 17.08.2009 tarihinden itibaren düzenli depolama sahasında 1. Hücrede Birlik üyelerinin atıklarının depolanması işlemine başlanmıştır. Bu kapsamda düzenli depolama sahası için işletme izni alımına yönelik Çevre ve Orman Bakanlığından uygun görüşü alınmıştır. Sahanın faaliyete geçebilmesi için Çanakkale İl Özel İdaresinden 1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatının-GSM Ruhsatı alınması amacıyla Şubat ayında yapılan başvuru sonucunda 17 Ağustos 2009 tarihinde “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” alınmıştır. Birlik tarafından işletilen Düzenli depolama sahası için 2 Kantar görevlisi, 2 Operatör ve 1 Bekçi olmak üzere toplam 5 personel için hizmet alımı yapılmıştır. ÇBKAYP kapsamında temin edilen Depolama Sahası Ekipmanları da hücrenin işletimi sırasında kullanılmıştır.
13 Kasım 2009 tarihinde Avrupa  Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı BÜYÜKELÇİ Marc PIERINI, Avusturya Büyükelçisi Dr.Heidemaria GÜRER, İspanyol Büyükelçiliğinden Ticari Ateşe, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Hasan Zuhuri SARIKAYA, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İller Bankası, Birlik üye temsilcileri ve diğer kurum yetkililerinin de katılımıyla Düzenli Depolama sahasının resmi açılış töreni yapılmıştır.
 
2-Sızıntı Suyunun Arıtımı:
2009 Ağustos ayında işletime açılan düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı sularının doğal kaynaklara vereceği zararı önlemek üzere sızıntı suyu arıtma tesisinde ön arıtma yapılmaktadır.
ÇBKAYP kapsamında sızıntı suyu ön arıtma tesisinin sözleşmesel kriterleri sağlayıp sağlamadığını belirlemek üzere yapılması gereken performans testleri tamamlanarak, arıtma tesisinin kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Depolama sahasında oluşan sızıntı sularının sahadaki arıtma tesisinde ön arıtmadan geçirildikten sonra vidanjörle taşınarak üye belediyelerden Kepez Belediyesi atık su arıtma tesisine verilmesine ilişkin deşarj izni için 26.02 2009’da Çevre ve Orman Bakanlığına başvurularak gerekli izin konusundaki prosedür başlatılmıştır. Bu konuda Bakanlıktan yeniden görüş alma ihtiyacı doğmuş ve 29.05.2009 tarihinde yeniden başvuru yapılmıştır. Kepez Belediyesi’nden “Proje Onayı” ve “Bağlantı Kalite Kontrol izni alınma işlemleri için prosedür başlatılmış olup devam etmektedir.
 
3-Kompost Tesisi:
Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce biriktirilen ve ayrıca gıda üretim tesisinden gelen yeşil atıklar, kompost üretimi amacıyla tesisimize kabul edilmiştir. Gelen bu yeşil atıklar parçalayıcıdan geçirilerek boyutlandırıldıktan sonra yığınlar oluşturulmuştur.
 
4-Tıbbi Atık Sterilizasyonu:
ÇBKAYP kapsamında olmayan tıbbi atık bertaraf tesisinin projeye dahil edilmesine yönelik çalışmalar 2009 yılında da yapılmıştır. Tıbbi atıkların bertarafına yönelik yapılması planlanan sterilizasyon ünitesi binasının, projede rehabilitasyon işi kapsamında yapılması konusunda, danışman yüklenici firmadan teklifler almış ancak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından inşaat sürelerinin Kasım 2009 sonu itibarıyla bitmesinden dolayı bu iş kalemi onaylanmamıştır. Düzenli Depolama sahasında yapılması planlanan sterilizasyon tesisi binasının statik ve mimari planları da Danışman tarafından Birliğimize sunulmuştur. Sterilizasyon ünitesi yatırımının gerçekleşebilmesi için “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” ten faydalanıp faydalanamayacağımız konusunda ve Çanakkale Belediyesince kent merkezinde ayrı olarak toplanan tıbbi atıkların Düzenli Depolama sahasında bertarafının yapılıp yapılamayacağına dair Çevre ve Orman Bakanlığı’na 19.08.2009 tarihinde görüş sorulmuştur. Bakanlık da bu fondan faydalanabilmek için başvuruda gerekli olan ilgili dokümanları Birliğimize bildirmiş olup bu dökümanların hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir.
2. Performans Hedefi Kapsamında Tanımlanan Faaliyet ve Projeler:
1-Geri Dönüşüm Kumbaraları ve Konteynırları:
Ambalaj atıklarını toplamak üzere ÇBKAYP’de mal alım ihaleleri kapsamında temin edilen 152 adet 2 m3’lük geri dönüşüm kumbaralarının Birlik Başkanlığı ile üyelerimiz  arasında imzalanan protokoller ile Çanakkale’ye 88, Lapseki’ye 16, Umurbey’e 8, Kepez’e 16, Çardak’a 8, Kumkale’ye  8 ve İntepe’ye 8 adet olmak üzere dağıtımı yapılmıştır.
Açık (16) ve kapalı (24) tipte olmak üzere toplam 40 adet 20 m3 ‘lük Geri Dönüşüm Konteynerinin; “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi”nin kiralanması işine ait sözleşme kapsamında Çanakkale’de 5 açık, 7 kapalı toplam 12 adet, Umurbey’de 3 açık, 5 kapalı toplam 8 adet, Kumkale’de 3 açık, 5 kapalı toplam 8 adet olmak üzere Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktalarına, Çanakkale Cuma Pazarında 2 kapalı, Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 2 açık, 2 kapalı, Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayırma Tesisi’nde 2 açık, 3 kapalı olarak yerleştirilmesi yapılmıştır.1 adedi ise vinçte kullanılmak üzere ayrılmıştır.
 
2-Geri Dönüşüm Merkezleri:
Geri Dönüşüm Merkezleri, Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktaları olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Çanakkale’de 4.500 m2, Kumkale’de 3.840 m2 ve Umurbey’de 3.000 m2 alana sahip 3 adet Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktasının yapımı tamamlanmıştır. 4 Eylül 2009 tarihinde yeni ve düzenli depolama sahası ile birlikte geri dönüşebilen atık toplama merkezleri için de Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmıştır. Lapseki Belediyesince Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktası için uygun bir yer bulunamamasından dolayı, 23.07.2009 tarihinde yapılan 6. Yönlendirme Komitesi toplantısında konu tartışılmış ve Lapseki Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktasının iptaline karar verilmiştir.
Belediyelerin imar planına işlenen 3 adet Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktalarının tahsisi Belediyelerce Birliğimize yapılmıştır. Bu noktaların ilgili Belediyelerden Yapı Kullanma İzinlerinin verilmesi için Temmuz ayında Birliğimiz tarafından başvuru yapılmıştır.
16.12.2009 tarihinde yapılan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi Kiralanması İhalesi kapsamında Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktalarının işletimi yüklenici firmaya verilmiştir.
 
3-Atık Ayrıştırma Tesisi:
ÇBKAYP kapsamında bulunmayan geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırmaya yönelik tesisin kurulması için Çevre ve Orman Bakanlığının da onay vermiş olduğu Çanakkale Belediyesine ait bir binada gerekli çalışmalar Birlik üyesi Çanakkale Belediyesi tarafından bitirilmiştir. Cevatpaşa Mahallesi, Toptancı Hal binasının arkasında bulunan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 04.05.2009 Tarih ve 66 sayılı Çanakkale Belediyesi Meclis Kararı ile ÇAKAB’a tahsis edilmiştir.
16 Aralık 2009 tarihinde ÇAKAB tarafından yapılan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi Kiralanması İhalesi kapsamında yüklenici firma geri kazanım kampanyalarını başlatmak üzere halkı bilgilendirme, reklam ve duyuru kampanyaları, ambalaj atıklarının toplanması, tesisin işletilmesi vb. konularda ön çalışmalara başlamıştır.
Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi için 2. Sınıf GSM ruhsatı almak üzere Deşarj ve Emisyon İzinleri konusunda Ekim ayında İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.
 
4-Toplumsal Bilinçlendirme Kampanyaları:
Bilinçlendirme Kampanyaları kapsamında geri dönüşüm konusunda Birliğimizce halka yönelik tanıtım filmi ve çocuklara yönelik çizgi film hazırlattırılmıştır.
Birliğimizce yapılan çalışmaları duyurmak amacıyla web sayfamız yayına girmiştir.
ÇBKAYP’nin tanıtımı amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Gününde ilköğretim okulu öğrencilerine ÇAKAB’ı tanıtan şapka ve tişörtler dağıtılmış, önce eski vahşi döküm sahasına sonra yeni ve düzenli depolama sahasına öğrenciler götürülerek 2 saha arasındaki farkı görmeleri sağlanmış, ayrıca halkın ortak kullanım alanı olan merkez alanda stand açılarak proje ilerleme  fotoğraf ve bilgileri ve broşürleri halka tanıtılmıştır.
Ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve geri dönüşüm konularında üye belediyelerimiz sınırlarındaki ilköğretim okulu öğrencilerine 22-23 Ekim 2009 tarihleri arasında Birliğimizce eğitim verilmiş ve çizgi filmler öğrencilere izlettirilmiştir.
Düzenli depolama sahasının açılmasıyla birlikte Ağustos ayında Birlik üye Belediyelerimizce iş yerlerinden ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik tebligat yapılarak bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda da ambalaj atıkları ayrı olarak toplanmaya başlanmıştır.
 
3. Performans Hedefi Kapsamında Tanımlanan Faaliyet ve Projeler:
1.Çevre Temizlik Hizmeti:
18.11.2008 tarih ve 51 sayılı Birlik Meclis kararı gereğince, 2009 yılında evsel nitelikli çöplerin toplanması işi ÇBKAYP kapsamında temin edilen çöp toplama araçları ile Birlik üyelerince yapılmıştır.
13 Ocak 2009 tarihinde yapılan araç teslim töreninde imzalanan protokoller ve tutanaklar ile birlikte 24 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, Birlik üyelerine teslim edilmiş ve Birlik üyelerince kullanıma başlanmıştır. Yine projede temin edilen 400 ve 800’er lt’lik çöp konteynerleri de Birlik üyelerince hizmete sunulmuştur.
 
4. Performans Hedefi Kapsamında Tanımlanan Faaliyet ve Projeler:
1.Gaz ve Sızıntı Suyu Ölçümleri:
Çanakkale Kuruçeşme ve Lapseki Milletçiftliği’nde rehabilitasyon ve kapatılma çalışmaları sırasında  2 aktif depolama sahasında gaz ölçümleri yüklenici firma tarafından yapılmış ve bu veriler rapor ile birlikte Birliğimize sunulmuştur. Bu kapsamda 2 aktif sahadan Çanakkale’dekinde metan gazı oranı yüksek olduğundan gaz yakma ünitesi kurulumuna karar verilmiş ve 2009 yılı içinde bu ünite de sahaya kurulmuştur. Lapseki’deki mevcut sahada metan oranı düşük olduğundan gaz yakma ünitesi kurulmadan gaz boruları ile gaz toplanarak biyolojik filtreli bacalar yolu ile doğal olarak atmosfere verilmiştir.
Bu sahalarda oluşan sızıntı sularının, rehabilitasyon kapsamında sızıntı suyu havuzu ile toplanması sağlanmış ve düzenli depolama sahası inşası bittikten sonra eski sahalarda biriken sızıntı suları vidanjör ile taşınarak tesisteki sızıntı suyu arıtma tesisine verilmiştir.
2009 yılı içinde rehabilitasyon projesi sürdürüldüğünden gaz ölçümleri bu kapsamda yüklenici tarafından yapılmıştır. Ancak gaz ve sızıntı suyu izlenmesine yönelik Danışmanlarca hazırlanan planlar Birliğimize sunulmuş olup bu planlar kapsamında 2010 yılı içinde ölçümler Birliğimizce yapılacaktır. 
5. Performans Hedefi Kapsamında Tanımlanan Faaliyet ve Projeler:
1.İnsan Kaynakları Yönetimi:
Norm Kadro ve iş tanımları kapsamında Birliğimiz Kurumsal yapısını güçlendirerek faaliyetlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla 1 Tekniker, 1 Halkla İlişkiler personeli ve 1 Bilgisayar İşletmeni alımı yapılmıştır.
2.Yönetim Bilgi Sistemi:
Düzenli depolama sahasının 2009 yılı Ağustos ayında faaliyete geçmesi ve Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktalarının da işletime alınmaması nedeniyle program ile ilgili ihtiyaçların belirlenememesinden dolayı Yönetim Bilgi Sistemi kurulmamıştır.
 
3.Ofis-Ekipman ve diğer cari İşletme Harcamaları:
04.05.2009 Tarih ve 66 sayılı Çanakkale Belediyesi Meclis Kararı ile Birliğimizce ofis olarak kullanılmak üzere İsmetpaşa Mah.Hasan Mevsuf Sokak No:46/15 nolu işyeri Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğine tahsis edilmiştir. Bu kapsamda ofis ekipmanlarının temini sağlanmıştır.
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
                 
Performans Hedef Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 
ÇBKAYP’nin yürütülmesi sırasında proje bileşenlerinden düzenli depolama sahasının inşaatında yaşanan gecikmeler sonucunda tesis 2009 yılı Ağustos ayında işletmeye alınabilmiştir. Birlik havzamızdan tesise gelen katı atık miktarı 17.08.2009 tarihinden yıl sonuna kadar 26.289 tona ulaşmıştır. Bu hedefe ulaşılması kapsamında Lapseki Milletçiftliği ve Çanakkale Kuruçeşme’de kullanılmakta olan vahşi çöp döküm sahalarının da rehabilitasyonu tamamlanmıştır. 1000 ton/yıl olarak hedeflenen depolama alanına gelen bahçe atık miktarı 200
tondur. Bu malzemeden deneme amaçlı 50 ton gübre üretilmiştir. Tıbbi atıkların bertarafına yönelik kurulması planlanan sterilizasyon ünitesinin yatırım programına alınmasına yönelik çalışmalar devam ettiğinden sterilizasyon ünitesi kurulamamıştır. Tesise gelen tıbbi atık miktarı 78 ton’dur.
İşletime alınan arıtma tesisinde, yıl içinde tespit edilen ön arıtımdan geçen atıksu miktarı 6653 ton olmuştur.
481.500 m3 hacme sahip 1. Hücrede doluluk oranı Ağustos-Aralık arasında (4,5 ayda) %4‘e ulaşmıştır.
 
Hücrelerde Atığın Depolanması, Sızıntı Suyunun Arıtımı, Kompost Tesisi birimlerinden oluşan harcamalar dahilinde hedeflenen 1.757.000,00 TL’den toplam 166.796,81 TL kullanılmıştır.
 
2. Performans Hedef Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
 
Geri kazanım konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi artırarak etkin ve devamlı bir sistemin oluşturulmasına yönelik 2. Performans Hedefinde, 3 adet kurulması hedeflenen Geri Dönüşebilen Atık Toplama Noktalarından yer bulunamaması nedeniyle Lapseki’deki iptal edildiğinden Kumkale ve Umurbey’de olmak üzere 2 adeti yapılmıştır. Çanakkale Belediyesinden tahsis edilen bir binada Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi kurulmasına yönelik gerekli altyapı çalışmaları Çanakkale Belediyesince sağlanması, 2. Sınıf GSM ruhsatı almak üzere Deşarj ve Emisyon İzinleri konusunda Ekim ayında İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve Aralık ayında da tesisin 3 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ihale gerçekleştirilmesi ile hedeflenen % 80’lik inşaat yüzdesi aşılarak % 99’lik bir değere ulaşılmıştır. Eylül ayından itibaren işyerlerinde başlatılan geri kazanım projesi ile Aralık ayı sonuna kadar hedeflenen tesise gelecek 7.000 tonluk ambalaj atığı miktarı yerine 300 ton olmuştur.   Birlik üyesi Belediye sınırları içindeki ilköğretim okullarında yapılan eğitim çalışmaları, Ağustos ayında yeni sahaya çöp dökümünden önce tüm üyelerin sınırlarındaki işyerlerine yapılan tebligatlar  ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri sonucunda toplumsal bilinçlendirmede ulaşılan % 30’luk hedeflenen kişi yüzdesi % 10’a ulaşmıştır. ÇBKAYP kapsamında temin edilerek Birlik üye Belediyelerine dağıtımı yapılan geri dönüşüm kumbaralarının sayısı 152 adettir. Bu hedefe ulaşmada belirlenen harcama birimleri için Geri Dönüşüm Kumbaraları ve Konteynırları, Geri Dönüşüm Merkezleri, Atık Ayrıştırma Tesisi ve Toplumsal Bilinçlendirme Kampanyaları hedeflenen 470.000,00 TL ‘den toplam 57.525,00 TL kullanılmıştır.
 
3. Performans Hedef Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 
 
Evsel nitelikli çöplerin düzenli bir şekilde toplanarak Birliğin sınırları dahilinde çevre temizliğinin sağlanacağı 3. Performans hedefine ulaşmak üzere 51.400 ton olarak tüm yılı kapsayacak şekilde hedeflenen atık miktarı,  Birlik havzasında üyeler ve diğer kurumlar tarafından 17.08.2009 tarihinden itibaren getirilen atıklarla 26.289 ton olmuştur. ÇBKAYP kapsamında temin edilen 400 ve 800 L’lik toplam 1349 adet konteynerin ve 24 adet çöp toplama aracının tüm Birlik üyelerine dağıtımı yapılarak kullanıma sunulmuştur. Birlik meclisince de alınan evsel çöpün toplanma işinin Birlik üyelerince yapılması kapsamında Çevre Temizlik Hizmeti olarak belirlenen harcama biriminde bütçe ayrılmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.
 
4. Performans Hedef Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 
 
Rehabilitasyonu tamamlanmış eski çöp depolama alanlarının çevreye olumsuz etkisini azaltıcı ve önleyici denetim, izleme ve değerlendirme çalışmalarının devam ettirilmesini içeren 4. Performans hedefi kapsamında, Birlik havzasında yer alan Lapseki Milletçiftliği ve Çanakkale Kuruçeşme Mevkideki 2 adet aktif depolama sahasının rehabilitasyonu yapılarak hedeflenen 5 adet depolama sahasında çalışmalar tamamlanmıştır. Rehabilitesi tamamlanmış alanların izleme ve değerlendirme rapor sayısı yıl içinde 3 Adet olarak gerçekleşmiştir. Bu hedefe ulaşmak üzere Gaz Suyu Ölçümleri harcama birimi için ayrılan 291.000,00 TL’lik bütçeden harcama yapılmamıştır. Çünkü 2009 yılı içinde rehabilitasyon projesi sürdürüldüğünden gaz ölçümleri bu kapsamda yüklenici tarafından yapılmıştır. Ancak gaz ve sızıntı suyu izlenmesine yönelik Danışmanlarca hazırlanan planlar Birliğimize sunulmuş olup bu planlar kapsamında 2010 yılı içinde ölçümler Birliğimizce yapılacaktır.
 
 5. Performans Hedef Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 
Birliğin kurumsal yapısının güçlendirilmesini içeren 5.Performans hedefi kapsamında hedeflenen Birliğimizde toplam 7 adet personelin istihdam edilmesi, 1 Tekniker, 1 Halkla İlişkiler personeli ve 1 Bilgisayar İşletmeni alımı ile gerçekleştirilmiştir. Genel Bütçe içindeki personel gideri oranı  % 5 olarak hedeflenmişken, %25 olarak gerçekleşmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemi ve Ofis-Ekipman ve diğer cari İşletme Harcamalarından oluşan 731.000,00 TL tutarındaki bütçeden 225.473,83 TL harcanmıştır.
3- Diğer Hususlar
Birliğimizce 2009 yılında gerçekleştirilen diğer uygulamalar aşağıda verilmektedir.
1. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra Birlik üye Mahalli İdarelerinden birlik tüzüğünün 14.maddesi gereğince İl Özel İdaresinden 3 üye, Belediyelerden Başkanlar da dahil olmak üzere Çanakkale Belediyesinden 7, Lapseki Belediyesinden 2, Umurbey Belediyesinden 2,  Kepez Belediyesinden 2, Çardak Belediyesinden 2, Kumkale Belediyesinden 2 ve  İntepe Belediyesinden 2 adet asil ve asil üye sayısının yarısı kadar yedek meclis üyesi İl Genel Meclisi ve Belediyelerin Meclisince belirlenerek Birliğimize bildirilmiştir.
2. 22 Meclis üyesinden oluşan Meclisimiz yıl içinde 2 olağan ve 2 olağanüstü olmak üzere toplam 4 meclis toplantısı yaparak 20 karar almıştır. Ayrıca 5 encümen toplantısı yapılmış ve 23 karar alınmıştır.
3. ÇBKAYP kapsamında TOR’un 4.3.2.7 maddelerinde belirtildiği üzere  Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu yetkilileri ve Danışman firmanın üyesi bulunduğu Yönlendirme Komitesi Toplantıları 6 Ocak 2009, 2 Nisan 2009, 23 Temmuz 2009 tarihlerinde Birliğimizin de katılımıyla üç ayda bir yapılmıştır.
4. Projemiz kapsamında Danışmanlar ve inşaat yüklenicileri ile birlikte haftalık,  İller Bankası Bölge Müdürlüğü, yükleniciler, danışmanlar ve Birlik katılımı ile aylık ilerleme toplantıları yapılmış ve bu toplantılar Danışmanca rapor altına alınmıştır.
5. AB katılım öncesi mali yardımı kapsamında finanse edilen projelerdeki format doğrultusunda sektörel izleme alt komiteleri toplantılarına katılım gösterilmiş ve İzleme Raporları (İngilizce formatta) Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine 2009 yılında Ağustos ayında sunulmuştur.
6. CFCU ile imzalamış olduğumuz Uygulama Anlaşmasının (Operational Agreement) 16. maddesi gereğince, Nisan 2007’den itibaren her ay olmak üzere sunulmaya başlayan Aylık İlerleme ve Düzensizlik Raporları (İngilizce formatta) CFCU’ya  2009 yılı için de hazırlanarak gönderilmiştir. Aynı raporlar Çevre ve Orman Bakanlığı’na da sunulmuştur.
7. ÇBKAYP toplam maliyeti olan 16.562.265,10 Euro’nun %71,5’u AB hibesi (11.842.019,55 Euro) %28,5’u yerel katkıdır (4.720.245,55 Euro). Projemiz kapsamında tüm yüklenicilere ödenen miktarlara ilişkin İller Bankasından alınan dökümler doğrultusunda, 2009 yılında toplam 6.235.193,74 € ödenmiştir. Harcamalar ile ilgili detaylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
 
PROJE BİLEŞENİ
Toplam Harcamalar (€)
İller Bankası Katılım Payı(%28,5)
AB Katılım Payı (%71,5)
Danışmanlık Hizmeti  Alımı
992.771,42
282.939,85
709.831,57
Çöp Toplama Ekipmanları Alımı
0,00
0,00
0,00
Yeni ve Düzenli Depolama Saha Ekipmanları Alımı
501.332,40
142.879,73
358.452,67
İnşaat İşleri (Yeni ve Düzenli Atık Depolama Alanı, Geri Dönüşebilen Atık Toplama Merkezleri ve Kompost Tesisi)
3.372.524,88
961.169,59
2.411.355,29
Rehabilitasyon İnşaat İşleri
1.368.565,04
390.041,04
978.524,00
TOPLAM ( EURO)
6.235.193,74
1.777.030,22
4.458.163,52
 
8. Birlik üyesi  Çanakkale, Lapseki ve Çardak Belediyeleri, 30.01.2009 tarih ve 64 sayılı Birlik Meclis kararı kapsamında, rehabilitasyon ve kapama işlemleri yapılan 5 adet çöp döküm sahasının imar planlarına işlenerek imara açılmaması ve yeşil alan olarak kullanılarak bu konuda alınacak meclis kararlarını Birliğimize göndermişlerdir.
9. Birlik Logomuzun bayrak ve flamalarda kullanılacağından dolayı “Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik” gereğince Çanakkale Valiliğinden tescil işlemleri yaptırılmıştır.
10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13b-1 maddesi gereğince “Yeni ve Düzenli Depolama Sahası Enerji Nakil Hattı Tesisi Yapım İşi” ihalesi 24.03.2009 tarihinde Birliğimizce yapılmıştır.
11. Düzenli Depolama Sahasına kullanım suyu temini ile ilgili olarak açılacak kuyunun yer tahsisi için 03.06.2009 tarihinde Çanakkale İl Defterdarlığı’na ve 04.06.2009 tarihinde DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 252.Şube Müdürlüğü’ne resmi yazıyla başvurulmuştur.
12. 17 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da CFCU’da, Düzenli Depolama Sahasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak İşletme İzni konusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı, CFCU, DPT, Danışman ve Birliğimiz arasında toplantı yapılmıştır. İşletme izninin alınması amacıyla 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda gerekli olan kriterlerin sağlanmasına yönelik Danışman ile yapılan yazışmalar sonrası, Mart 2009’da Bakanlığa tekrar yapılan başvuru sonucunda 14 Mayısta Bakanlıktan bir heyet gelerek sahada incelemelerde bulunarak işletme izni konusunda olumlu görüş tarafımıza iletilmiştir.
13. 30.07.2009-02.08.2009 tarihleri arasında, AB projesi yürüten Birliğimizin katı atık bertarafına yönelik tesislerini işletmeye alacağı 2009 yılı öncesi bu tür tesislere eş tesislerin bulunduğu Avusturya’nın Krems kentine ziyaret amacıyla  düzenlenen organizasyona, Birliğimiz üyelerinden Birlik Başkanı Ülgür GÖKHAN, Lapseki Belediye Başkanı Gani Mehmet EKİM, Umurbey Belediye Başkanı Ahmet Vedat ÖZKAN, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN, Kumkale Belediye Başkanı Süleyman ERTE ve İntepe Belediye Başkanı Alaattin ÖZKURNAZ, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini temsil etmek üzere Hasan Hüseyin AYTOP ve Birliğimizi temsilen Birlik Müdürü Aysun KAVCAR katılım göstermişlerdir.
14. Proje Uygulama Birimi (PUB) etkinliğinin ÇBKAYP bitimi sonrasında sona ereceğinden, ÇAKAB'ın yaptığı her türlü etkinliği üyeler adına takip etmek üzere Birlik üyelerinin 1 teknik ve 1 muhasebe personelini ÇAKAB'a bildirmelerine Birlik Encümenince karar verilmiştir.
15. “Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi için Teknik Yardım ve Kontrollük Hizmetleri Projesi” kapsamında PUB ve ÇAKAB personeline Danışman tarafından eğitim çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
16. Projeye yönelik depolama alanının işletilmesi, çöp toplama işi, Halkı Bilinçlendirme ve Halkla İlişkiler Kampanyalarının Yürütülmesi vb. için ihale dosyaları Danışman tarafından hazırlanmıştır. Projenin sürdürülebilmesi ve işletilebilmesi için gerekli olan 2010 yılı Birlik Bütçesi, Danışmanca hazırlanan Maliyet analizi kapsamında Birlik tarafından oluşturulmuştur. Projenin devamlılığını sağlamak üzere Danışman tarafından hazırlanan “Halkı Bilinçlendirme ve Halkla İlişkiler Planı, İhtiyaç Analiz Raporu, Çanakkale Bölgesindeki Eski Atık Alanları ve Yeni Depolama Alanı İçin Yer altı Suyu Kirliliğinin İzlenmesi Programı, Çanakkale Bölgesindeki Kapatılmış Eski Atık Alanları ve Yeni Depolama Alanı İçin Depo Gazı ve Hava Kalitesi İzleme Programı, ÇAKAB İşe Alım Planı ve İş Tanımları, Geri Dönüşebilen Atık Toplama Merkezleri İşletme Planı, Atık Toplayıcıları Yönetim Planı, Eğitim İhtiyaçlarını Değerlendirme ve Eğitim Planı, Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Raporu, ÇAKAB İş Planı, Yaygınlaştırma Planı ve Belirli Atık Kollarına İlişkin Planı” ÇAKAB Müdürlüğünce yapılan değişikliklerin işlenmesiyle nihai hale getirilmiştir.
17. ÇAKAB ve Birlik üyeleri personelinden kurulan Geçici Kabul Heyeti 08.06.2009 tarihinde rehabilitasyon çalışmaları tamamlanan Lapseki  Milletçiftliği ve Topraklı Mevkii, Çardak Kadıbayırı ve Göl Mevkiindeki pasif sahaların Geçici Kabul işlemlerini tamamlamıştır.
18. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Üniversite, ÇAKAB ve Birlik üyeleri teknik personelinden kurulan Geçici Kabul Heyeti 16.11.2009 tarihinde Çanakkale Kuruçeşme çöp döküm sahasının Geçici Kabul işlemlerini tamamlamıştır.
19. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, ÇAKAB ve Birlik üyeleri teknik personelinden kurulan Geçici Kabul Heyeti 04.09.2009 tarihinde düzenli depolama sahasının Geçici Kabul işlemlerini tamamlamıştır.
20. Düzenli depolama sahasının yapımı sırasında, 1. ve 2. Hücrelerde Toprak işleri, kil serme işleri, jeotekstil ve jeomembran işlerinden oluşan kaplama sistemi oluşturulmuş,  drenaj çakılının döşenmesi işleri, Dere islahı, Kompost Tesisi, Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Kontrol Binası ve Kantar, İdari Bina inşaatları tamamlanmıştır.
21. Düzenli Depolama Sahasındaki binalar için Çanakkale Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nden Yapı Kullanma İzin Belgeleri alınmıştır.
22. Düzenli depolama sahasında açılan gözlem kuyularından, çöp dökmeden önce alınan su numunelerinin analizleri yaptırılmıştır.
23. Düzenli depolama sahasına ait sızıntı suyu analizleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü’ne yaptırılmıştır.
24. Sızıntı suyu arıtma tesisinde ön arıtmadan çıkan sızıntı suyunun atıksu arıtma tesisine verilmeden önce mevcut kriterleri sağlayıp sağlamadığını belirlemek üzere Dokuz Eylül Üniversitesinde analizleri yaptırılmıştır.
 
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A- Üstünlükler:
1-Birlik üyeleri arasında birlikte hareket etme kabiliyetinin yüksek olması.
2-Birlik üyelerinin kuruluş amacının gerçekleşmesi için duyarlı, katılımcı ve pozitif yaklaşım göstermeleri.
3-Birlik yönetimi ve çalışanları ile üye belediyeler arasında olumlu iletişimin bulunması.
4-Yeterli teknik ve mevzuat bilgisine sahip yöneticilerinin bulunması.
5-Birliğin yıllara sari iş ve finansman programının bulunması
6-Diğer belediyeler ve ülkemizdeki tüm mahalli idareler ile işbirliği kabiliyetinin yüksek olması.
7-Ulusal ve uluslararası paydaşlarla ilişkilerin ve birlikte hareket edebilme kabiliyetinin yüksek olması.
8-Proje uygulama biriminin tüm üyelerin teknik elemanlarının katılımıyla kurulmuş olması
9- Birliğin kullanımı için hizmet binasının bulunması
10- Yeterli teknik donanım ve teknolojik imkanların olması
 
B-Zayıflıklar:
1-Birliğimizce yürütülen projede hedeflerinin gerçekleşmesinde planlamanın dış etkenlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı sağlıklı yapılamaması,
2-Bölgesel katı atık yönetimi konusundaki mevzuat eksiklikleri
3-Bölgesel katı atık yönetimi konusundaki AB hibesi ile ilk ve pilot proje yürütmenin yarattığı sıkıntılar
4-Projenin sürdürülebilirliğine yönelik finans kaynakları temini için uygulamaya yönelik yönetmelik eksikliği
 
 C-Değerlendirme:
Mahalli İdare Birlikleri, üyelerinin insiyatifiyle kurulmuş kamu kurumlarıdır.
Gerek Anayasamızın 127. maddesi ve gerekse 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun Birliklere yüklediği çok önemli fonksiyonlar ve görevler vardır.
Bölgedeki Belediyelerin inisiyatifiyle merkez ilçe, ilçe ve belde belediyeleri ile kurulan ÇAKAB  dar ve kısıtlı imkanları, birlik üyeleri  ve çalışanlarının gayretleriyle çok kısa bir zamanda Avrupa normlarında proje üretip, üyelerine destek olacak kapasiteye ulaşmıştır.
Mahalli idare birlikleri, özellikle Birliğimizin statüsünde bulunan Belediye birlikleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun yürürlüğe girmesiyle ve özellikle de Avrupa Birliği uyum sürecinde etkinlikleri ve fonksiyonları yüksek olması beklenen kamu tüzel kişileri olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER:
Üstün yanlar kurumsal olarak yönetim kabiliyetlerimizi ve olumlu etki yaratan unsurları, zayıflıklar ise üzerinde yeni stratejiler geliştirilmesi gereken, yetersizliklerimizi gözlemlediğimiz, kurumsal kabiliyetlerimizi ve olumsuz etki yaratan unsurları içermektedir. Birliğimiz sürdürülebilir çevre anlayışının bölgemizde uygulanması ve tüm ülkede örnek teşkil etmesi için sorumluluğunu bilmekte ve amaçları doğrultusunda plan ve programlarını güncellemektedir.