Birlik Tüzüğü

Yazdır
PDF
 
 
ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-ERENKÖY-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
 
Birliğin Adı :
 
MADDE 1 : Birliğin adı, ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE- ERENKÖY -İL ÖZEL İDARE  Katı Atık Yönetim Birliğidir. 
 
Birliğin Merkezi :
 
MADDE 2 : Birliğin idare merkezi ÇANAKKALE’dir.
 
Tanımlar :
 
MADDE 3 :  Bu Tüzükte yer verilen;
BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare  Katı Atık Yönetim Birliğini,
BİRLİK MECLİSİ : Birlik İdaresinin karar ve danışma organı olan Birlik Meclisini,
BİRLİK BAŞKANI : Birlik Meclisince seçilen Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine Başkanlık eden ve Birliği temsile yetkili Başkanı tanımlar.
 
Birliğin Yasal Dayanağı ve Niteliği :
 
MADDE 4 : Birlik 5393 Sayılı Belediye Kanunu,  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanunlarındaki yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ve bu amaçları gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerinde üyelerinin hak ve yetkilerine sahip, mahalli idare niteliğinde tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşudur.
 
Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi :
 
MADDE 5 : Birliğin hizmet ve çalışma alanı kendisini oluşturan Mahalli İdarelerinin sınırları içinde kalan alandır. Üye Mahalli İdarelerin İmar Kanunu hükümlerine göre mücavir alanları da Birlik alanına dahildir. Birliğin çalışma süresi, belirli bir zamanla kayıtlı ve sınırlı değildir.
 
Birliğin Üyeleri :
 
MADDE 6 : Birliğin kurucuları; Çanakkale Belediyesi, Lapseki Belediyesi, Umurbey Belediyesi, Kepez Belediyesi, Çardak Belediyesi, Kumkale Belediyesi ve İntepe Belediyesidir.
 Birliğin Üyeleri; Çanakkale Belediyesi,  Lapseki Belediyesi, Umurbey Belediyesi, Kepez Belediyesi, Çardak Belediyesi, Kumkale Belediyesi, İntepe Belediyesi ve İl Özel İdaresidir.
 
Kuruluş :
 
MADDE 7 : Birlik, Birlik Ana Tüzüğünün Çanakkale Belediye Meclisinin 07/10/2004 tarih ve 78 sayılı,Lapseki Belediye Meclisinin08/10/2004 tarih ve 39 sayılı ,Kepez Belediye Meclisinin 13/10/2004 tarih ve 55 sayılı, İntepe Belediye Meclisinin 07/10/2004 tarih ve 29 sayılı, Çardak Belediye Meclisinin06/10/2004 tarih ve  18 sayılı,   Kumkale Belediye Meclisinin 08/10/2004 tarih ve 4 sayılı,  Umurbey  Belediye Meclisinin 05/10/2004 tarih ve 25 sayılı kararları ve Bakanlar Kurulunun 13.12.2004 tarihli ve 2004/8226 sayılı kararı ile 22.12.2004 tarih ve 25678 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4. maddesine göre kurulmuştur.       
   
Birliğe Katılma :
 
MADDE 8 : Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri, kendi meclislerinde alacakları  katılma kararının birlik meclisince kabulü ve İl Valisinin onayı ile Birliğe katılım gerçekleşmiş olur. 
 
İlan :
 
MADDE 9 : Birliğin Kuruluşu, Bakanlar Kurulu izninin kendisine tebliğini izleyen 15 gün içinde Birlik geçici Başkanı tarafından Birliğe dahil yerel yönetimlere bildirilir ve yerinde, bilinen yönetimlerle ilan edilir. Birliğe katılımlar aynı usullerle yörede duyurulur.
 
Birliğin Amacı :
 
MADDE 10 : Birliğin amacı, birliği oluşturan mahalli idarelerin yapmakla görevli oldukları fakat maddi veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri çöplerin depolanması, değerlendirilmesi ve bertarafı için altyapı çalışmalarını yaparak bölgesel düzenli katı atık bertaraf tesisinin yapımı, katı atık bertarafı için geri kazanım, kompost, yakma, proliz, gazifikasyon ve diğer tür tesisleri kurmak, birliği oluşturan mahalli idarelerin hizmet alanında çöpleri toplamak ya da toplattırmak,"mücavir alan dışında kalan köylerin çöplerini toplamak" tıbbi ve tehlikeli atık için bertaraf tesis veya tesisleri kurmak, her türlü atıktan enerji elde etmek için gerekli tesisleri kurmak, onarım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak ve bu tesisleri sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmak, vahşi depolamaların yarattığı halk ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen bu çevre sorununu gidermek, bu maksatla sağlanması mümkün iç ve dış kredilerden faydalanmak, bu amaç doğrultusunda her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere işletmeler kurmak, amaçları ile ilgili faaliyetlerini yürütmek üzere şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak, birliğin amacı gerektiriyor ve ticari faaliyet birliğin görev alanı içinde kalıyorsa ticari faaliyette bulunmak.
 
Birliğin Görevleri :
 
MADDE 11 : Birliğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak
 
Birliğin Hak ve Yetkileri :
 
MADDE 12 : Birlik kendisini oluşturan mahalli idarelerin hizmetlerini yaparken sahip oldukları hak ve yetkilere haizdir. Bu hak ve yetkilerden bazıları şunlardır.
a) Hizmet alanı içinde amacı doğrultusunda faaliyetlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları üye mahalli idarelerden devralmak, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallardan, yasal formaliteler içerisinde yararlanmak, özel kişilere ait taşınmazları satın almak ve zorunlu hallerde kamulaştırmak yahut gerekiyorsa irtifak hakkı elde etmek,
b) Birliğin yetkili organlarının üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara, üye mahalli idarelerin uymalarını ve uygulamalarını istemek ve sağlamak,
c) Birliğin yaptığı yatırım harcamalarına ve işletme giderlerine üyelerin katılım paylarını ve hizmetlerden yararlanmakta olanlarla sonradan yararlanacak olanlardan alınması gereken katılım paylarını ve üretilen hizmet bedellerini veya ücretlerini tespit ederek doğrudan doğruya veya üye mahalli idareler aracılığı ile tahsil etmek,
d) Gerek yatırım, gerekse işletme safhasında Birliğin amaçları doğrultusunda alacağı tedbirlere aykırı davranışları ile Birlik çalışmalarına ve hizmetlerine zarar veren kişilere uygulanacak cezaları tespit etmek ve bunları, kendisi veya üye mahalli idareler aracılığı ile uygulamak; hukuken yapılması gereken işlemler varsa onları yürütmek,
Yatırım ve işletme faaliyetlerini yürütmek üzere üye mahalli idarelerle ortaklaşa girişimlerde bulunmak, gerekirse Özel ve Tüzel kişilerle ticari ortaklıklar kurmak, (Kurulacak ortaklıklar limited veya anonim şirket şeklinde olabilir. Her iki halde de ortaklığın sermayesinin gerekirse yarısından fazlası kurucu mahalli idarelere ait olabilir ve bu kuruluş anında üye bulunan mahalli idarelerin o takvim yılı öncesi yılda gerçekleşen gelir kesin hesaplarına göre belirlenen yıllık gelirleri toplamlarının beş katını geçemez.) Birlik, altyapı hizmetlerinden uygun gördüklerinin yapımını ve işletme safhasına geçildiğinde işletmelerini, Devlet İhale Kanunu hükümlerince kendisi bizzat yapabileceği gibi şirketlerine de verebilir.
 
MADDE 13 : Birliğin organları şunlardır.
a) Birlik Meclisi
b) Birlik Encümeni
c) Birlik Başkanı
 
Birlik Meclisinin Kuruluşu :
 
MADDE 14 : Birlik Meclisi, birliğe dahil olan mahalli idarelerin birlik meclisine seçecekleri üyelerden oluşur.
a) Birlik Meclis Üyeleri ;  İl Özel İdaresinden 3 üye,  Nüfusu 25.000’in üzerinde olan Belediyelerin Belediye Başkanı ile iki Belediye Meclis Üyesi, 25.000’den az olan belediyelerin Belediye Başkanı ile bir belediye meclis üyesidir. Ayrıca her 25.000 nüfusta iki belediye meclis üyesi ilave olunur. Meclis Üyeleri bu idarelerin meclislerince belediye meclis üyesi seçilme şartlarına haiz kişilerden kendi meclislerince seçilirler.
b)Birlik üyesi Belediyelerin  Belediye Başkanları ,İl Özel İdaresi için Vali Birlik Meclisinin doğal üyesidir.Birlik Meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz.
             c)Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir.
             d)Vali ve Belediye Başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir.
              e) Asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. 
Birlik Meclisinin Niteliği ve Görevleri :
 
MADDE 15 :  Birlik Meclisi, Birliğin genel karar organıdır. Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır.
a) Birlik Meclisi birinci ve ikinci başkan vekilini iki asil iki yedek katip üyelerini seçmek sureti ile meclis divanını oluşturmak,
b) Birlik Encümen üyelerini seçmek,
c) Birliğin gerekli gördüğü komisyonların kurulmasına karar vermek ve bunların, asil ve yedek üyelerini seçmek,
d) Birlik Encümenince hazırlanacak yatırım planı ve çalışma programlarını görüşüp  karara bağlamak ,
e) Birliğin yıllık bütçe ve kesin hesabını görüşüp karara bağlamak, kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma  yapmak, 
f) Birliğin yatırım ve işletme plan ve programlarının uygulanabilmesi için birliğe üye  mahalli idarelerin 36. Madde a bendinde yazılı alt sınırdan az olmamak üzere ortaklık payını ve birlik giderlerine katılma paylarını tespit etmek, hizmetten  yararlanacaklardan alınacak pay ve bedelleri belirlemek,
g) Birlik Encümenince tespit edilecek memur ve daimi işçi statüsündeki sürekli  personele ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması ile sözleşmeli personel hakkında (Belediyelerin tabi olduğu yasal usuller uyarınca) kararlar almak; 
h) Birlik adına alınan ve süresi bir yıldan fazla olan iç ve dış borçlanmalar hakkında  karar vermek, şarta bağlı yardım ve bağışları kabul etmek,
i) Taşınmaz malların alım satım veya trampasına, üzerlerinde intifa veya irtifak hakkı tesisine karar  vermek veya bu konularda Birlik Encümenine yetki vermek,
j) Görev alanlarına giren işleri yürütmek için ortaklıklar kurulmasına karar vermek ve  statülerini kabul etmek,
k) Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirliği konusunda Encümene yetki vermek,
l) Encümen Üyelerine toplantı ödeneği, yolluk, harcırah verilmesine ve bunların miktarlarına karar vermek,  
m) Ana Tüzük’te değişiklik yapılmasına karar vermek, yapılması gerekli görülecek yönetmelikleri incelemek ve kabul etmek, 
n) Birliğe yeni katılan üyelerin kabulüne veya Birlik faaliyetine katılamayan yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin birlikten çıkarılmasına ve  haklarında işlem yapılmasına karar vermek, 
o) Başkan tarafından Birlik Meclisince görüşülmesi gerekli görülüp gündeme alınan konuları karara bağlamak, 
p) Bu tüzükte açıklanmayan hallerde Birlik Başkanı ve Encümenine verilecek yetkileri tespit etmek, 
r) Birliğin feshine karar vermek, 
s) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 
t) Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek , 
u) Birlik Başkanı ile birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,  
ü) Birlik yatırımlarının yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılmasına karar vermek, Dava konusu olan ve miktarı ikibin yeni türk lirasından onbin yeni türk lirasına  kadar Birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, 
 
Birlik Meclis Üyelerinin Görev Süreleri :
 
MADDE 16 : Birliğe üye mahalli idareler, birliğe seçilen asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçimi de yapmak zorundadır. Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerindeki boşalma olduğunda birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri, ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.
Belediye ve İl Özel İdaresinde görevleri sona eren üyelerin birlik meclis üyeliği de sona erer.
Birlik meclis üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona eren üyeler, bir sonraki dönemde birlik meclis üyeliğine seçilemezler.   
 
Birlik Meclisinin Çalışma Esasları :
 
MADDE 17 : Birlik Meclisi Kuruluş safhasında, bu tüzüğün kesinleşmesi tarihinden en çok bir ay içinde birlik Merkezin bulunduğu yerin bağlı olduğu İl Valisi tarafından Birlik Merkezinde, belirtilen toplanma yeri ve gününde toplantıya çağrılır. Toplantı Vali veya görevlendirileceği bir Vali Yardımcısı tarafından açılarak Birlik Başkanlık Divanı oluşturulur. Toplantı bu divan tarafından yönetilir ve süresi ertesi yıl yeni divan teşekkül edinceye kadar devam eder. Birlik kurulduktan sonraki yıllarda, toplantı görevi devam etmekte olan eski Divan tarafından açılır ve yeni Divan üyeleri seçimi yapılarak başlatılır. Divan üyeleri tekrar seçilebilir. Birlik Meclisi, Mayıs, Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan şekilde toplanır. Ayrıca gerektiğinde ;
- Birlik Başkanının,
- Birlik Meclisinde oy sahibi üye sayısının 1/3’nün yazılı isteği ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
 
Başkanlık Divanı :
 
MADDE 18 :  Birlik Meclisi birliğin kuruluşundan ve Mahalli İdare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca İlanından itibaren 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin Mülki İdare Amiri tarafından Birlik Merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla Birlik Başkanını, Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile Katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapar. Meclis Başkanlık Divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Birlik Meclisine Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis Birinci Başkan Vekili, onunda bulunmaması durumunda ikinci Başkan Vekili başkanlık eder. Ancak, yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır. 
Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis Başkanı Meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla hükümlüdür. 
 
Gündem, Oy Verme :
 
MADDE 19 : Olağan ve olağanüstü toplantıların gündemi Birlik Encümeni tarafından hazırlanır. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı yapanların istemlerinin gündeme konulması zorunludur. Gündem, toplantı gündeminden en az bir hafta, acele hallerde üç gün önce meclis üyelerinin adreslerine ve mahallin en büyük mülki amirine gönderilir ve mahallinde mutat usul ve vasıtalarla ilan edilir. Olağan toplantılarda, üyeler de birlik idaresini ilgilendiren bir işin görüşülmesini teklif edebilir.  Teklif toplantıda hazır bulunan oy vermeye yetkili üyelerin çoğunluğu ile kabul edilirse gündeme alınır.
Birlik Meclisi, oy hakkına sahip üyelerinin, salt çoğunluğu ile toplanır ve mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Meclis toplantısında çoğunluk yoksa Meclis Başkanı meclisi tatil ederek, en çok üç gün sonra toplanmak üzere gün tespit ve ilan eder. İkinci toplantıda üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan  üye sayısı ile yapılır. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 
Oylamada Belediye Meclislerinde uygulanan görüşme ve oylama usulleri esas alınır.
Birlik Meclis toplantıları herkese açıktır. Görüşmelere katılma ve müdahale hakkı olmaksızın her isteyen izleyebilir. Gerekli görüldüğünde toplantı alışılmış usullerle halka ve kamuoyuna duyurulabilir.
Birlik Meclisince görüşülüp karara bağlanmasını istedikleri hususları hemşeriler Birlik Başkanlığına gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirebilirler. Bunların gündeme alınıp alınmaması Birlik Meclis Başkanının takdirine bağlıdır. Sorular Başkan veya görevlendireceği yetkililer tarafından cevaplandırılır. 
 
Birlik Encümeni Niteliği ve Görevleri
 
MADDE:20 : Kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri, Birlik Tüzüğü ve Birlik Meclisi kararları ile kendisine verilen görevleri yapan ikinci derecede karar ve yürütme organıdır.
Birlik Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır.
(a) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Meclise görüş bildirmek,
(b) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın 2.düzeyleri arasında aktarma yapmak,
(c)   Birliğin mali işler sorumlusunca hazırlanacak aylık gelir-gider cetvellerini incelemek,
 
(d)  Birlik ve birliğe bağlı kurum ve işletmelerce yapılacak hizmetlere karşılık alınacak ücret tarifelerini Meclise teklif etmek,
(e) Süresi bir yılı aşmayan ikraz ve istikrazları kararı almak ve Meclis onayına sunmak,
(f) Birlik ve birliğe bağlı kurum ve işletmelerin görev hizmetleri ile ilgili yönetmelikler hazırlayıp meclisin onayına sunmak,
(g) Birlik Meclis Başkanı ve Birlik Başkanının birlik hizmet faaliyetleri ile ilgili konulardaki önerilerini görüşüp karara bağlamak,
(h)   Gelecek yıllara sari taahhütleri karara bağlamak,
(i) Birliğin, satın alınmasına, satılmasına, trampasına gerek gördüğü taşınır, taşınmaz mallar ile ilgili Birlik Meclisinin kararlarını uygulamak gerektiği hallerde Birlik Meclisine öneride bulunmak,
(j) Kamulaştırılması gereken taşınmaz mallar için kamu yararı kararı almak ve işlemleri yürütmek,
(k) Birlikçe master plan ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde yapılması gereken alt yapı inşaat işleri için gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak bu işlerin yapılması veya yaptırılması için gerekli çalışmaları yapmak, ihalesi gereken işlerin ihalesini yapmak,
(l) Bu tüzüğün amaç ve görevlerle ilgili maddelerinde yazılı hizmetlerden başka organlara verilmeyenleri ilgili Bakanlıklarla yapılacak protokollerle izlemek ve kendi girişim ve çabasına bağlı olanları yerine getirmek,
(m) Çeşitli kanun, bu tüzük ve Birlik amacının gerçekleşmesine destek ve yardım sağlayan kamu kuruluşlarının önerileri ile Birliğe verilen ve Birlik Meclisince görüşülüp karara bağlanması gereken işlerden öncelikli olanları Birlik Meclisinin ilk toplantısında bilgi ve onayına sunmak üzere görüşüp karara bağlamak,
(n) Kanunlarda ön görülen cezaları vermek,
(o) 2000 Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek, 
(p) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
 
Birlik Encümeninin Kuruluşu :
 
MADDE 21 : Birlik Encümeni, Birlik Başkanı, ile Birlik Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre için seçeceği  5 üyeden oluşur. Birlik Başkanı, Encümenin tabi başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev Başkan Vekili tarafından yürütülür. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona eren üyelerin birlik encümeni üyeliği de sona erer. Üye sayısı 4 veya daha fazla olan Mahalli İdare Birliklerinde encümen üyelerinin ayrı ayrı mahalli idarelerin meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. Birlik Meclisinin feshi durumunda yeni meclis oluşuncaya kadar Birlik Meclisi Birlik Merkezinin bulunduğu yer Mülki İdare Amirince Kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür. 
 
Birlik Encümeni Toplantıları :
 
MADDE 22 : Birlik Encümeni, Birlik Encümeni Başkanının Başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yerde ayda birden az olmamak üzere toplanır. Toplantı tarihlerini encümen önceden bir karara bağlar. Toplantı, Encümen Başkanının düzenleyeceği gündem uyarınca ve çağrısı ile yapılır. Encümen toplantısında ekseriyeti çoğunluk olmazsa toplantı ertelenir. Toplantının açılması salt çoğunluk bulunmasına bağlıdır, salt çoğunluk yoksa toplantı ertesi güne bırakılır, bu ikinci toplantı da dört üyeden az olmamak şartı ile açılır. Daha az üye ile toplantı yapılamaz, böyle bir durumda toplantı yedi günden sonraya ertelenir. Toplantılarda kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Encümen Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Toplantıda üyelerin, gündeme alınmasını istedikleri konular oylanır. Çoğunlukla kabul edilirse gündeme alınır. Birlik Encümeni, Birlik Encümen Başkanınca havale ve tevdi edilen konular hakkında görüşmede bulunur ve karar verir. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 
 
Üyelerin Görüşmelere Katılamayacağı Haller :
 
MADDE 23 : Birlik Encümen Üyeleri kendilerini veya ana, baba büyükanne, büyükbaba, evlat, torun, kardeş, karı, koca ve bu derece sıhri hısımlarını ilgilendiren işlerin görüşülmesine katılamazlar.
 
Birlik Encümen Üyelerinin Yolluk ve Ödenekleri :
 
MADDE 24 : Birlik meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için (1500) gösterge rakamını Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmi dört günü geçemez. 
 
Birlik Encümen Üyelerinin İzinleri :
 
MADDE 25 : Birlik Encümeni seçilmiş üyeleri, yıl için de sıra ile toplam birer ayı geçmemek üzere izin kullanabilirler. Birlik Encümeni üyelerine hastalık ve özürleri halinde de Birlik Encümeni kararı ile bir yıl içerisinde de toplam iki ayı geçmemek üzere izin verilebilir.
 
Birlik Başkanı:
 
MADDE 26: Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek,değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Birlik bütçesinin harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Birlik Başkanı bu yetkisini Birlik Müdürüne  devredebilir.
Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.
 
Birlik Teşkilat ve Görevlileri:
 
MADDE 27:
Birlik Teşkilatı, Birlik Müdürü, İzleme ve Denetleme, Atık Yönetimi, Mali Hizmetler ve Halkla İlişkiler Departmanından oluşur.
 
Birlik Müdürü  Görev ve Yetkileri :
 
MADDE 28 : Birlik Müdürünü Birlik Başkanı atar. Ancak Birlik Müdürünün ataması hakkında meclise bilgi verir. Birlik Müdürü adaylarının, Devlet Memurları Kanununun memurluk için aradığı genel şartlarla beraber, idare-hukuk-fen veya teknik alanda eğitim veren bir üniversite mezunu olmaları ve kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet görmüş olmaları gerekir. Kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsüyle göreve atama mümkündür. Birlik Müdürü hizmetlerinden dolayı Birlik Başkanına Birlik Meclisine karşı sorumlu olup yetersizliği halinde Birlik Meclis kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. 
 
 
Birlik Müdürünün görevleri şunlardır :
1. Birlik Teşkilatının yönetimini düzenlemek, denetlemek, denetim raporlarını incelemek ve sonuçlarını Birlik Başkanına sunmak,
2. Birliğin yatırım plan tasarısı, yıllık program tasarısı ve bütçe tasarılarını zamanında hazırlamak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,
3. Birliğe dahil mahalli idare birimleri arasında hizmet yönünden koordinasyon sağlamak,
4. Birliğin yazışmalarını yapmak, karar, yazı ve duyuruları mülki idare amirine veya birlik üyesi mahalli idarelere bildirmek,
5. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek ve Birlik Meclis Başkanı ve Encümen Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
MADDE 29 : Birlik Muhasebesi, Birlik Encümeni Başkanının sorumluluğu altında 5393 Sayılı Kanunun 65.maddesi ve 5018 sayılı kanun  usul ve esaslarına göre yürütülür. Ancak Birlik bütçesinin hazırlanması, geliştirilmesi, gelir-gider hesaplarının yapılması, üyelerin katılma paylarının ve işletme gelirlerinin tahsili işlemlerinin izlenmesi yürütülmesi ve harcamaların usulüne göre yapılmasını sağlamak üzere birlikte bir sayman bulunur.
Birlik Muhasebecisini, Birlik Başkanı atar. Ancak Birlik Muhasebecisinin ataması hakkında meclise bilgi verir. Birlik Müdüründe olduğu gibi, Birlik Muhasebeci adaylarının da yeterli niteliklere sahip olması hesap ve muhasebe işlemlerine vakıf olmaları, bu alanda mesleki formasyona haiz olmaları gerekir. Birlik Muhasebecisi, 5355 sayılı Birlik Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği ile verilen yükümlülüklerden sorumludur.
 
Birlik Personeli :
 
MADDE 30 : Birlik Personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konulmuş İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareler ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli müessese ve işletmelerde ilk defa memuriyete atanacaklara ait sınav yönetmeliğinde ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre Birlik Encümenince atanır.
 
Kadrolar :
 
MADDE 31 : Birlik İdaresi ve bağlı kuruluşları ile ilgili işletmelerinde kadrosuz personel çalıştırılamaz. Personel kadroların ihdası değiştirilmesi ve kaldırılması işlemleri Birlik Meclisinin kararı ve 190 sayılı genel kadro ve usulü hakkında Kanun Hükmünde kararname Hükümlerine ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslara göre yürütülür. Ücretleri birlik bütçesinden ödenmek üzere diğer kamu kuruluşlarında çalışanlarda birlik hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilirler.
 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılması :
 
Madde 32 : Birlik gerektiği hallerde sözleşmeli personel çalıştırabilir. Sözleşmeli personel çalıştırılmasında 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 05.11.1980 tarih ve 2333 sayılı sürekli kamu görevlerinde sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında kanun 08.06.1949 tarih ve 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu ek 1101 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar hükümleri uygulanır. Ayrıca sözleşmeli personel çalıştırılmasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu,5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır.
Birlik personelinin birinci sicil ve disiplin amiri Birlik Müdürü, ikinci sicil amiri Birlik Başkanı’dır.
 
İşçiler :
 
MADDE 33 : Birlik İdaresi ve bağlı kuruluşların da işin niteliği ve yürütülmesi bakımından bedenen yapılması gereken hizmetler işçiler eli ile yürütülür. Daimi işçi kadrolarının ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması işlemleri Birlik Meclisinin kararı ile tamamlanır. Gündelikleri ilgili masraf biriminden ödenmek üzere Meclis tarafından belirlenen çalışma esasları dahilinde mevsimlik işçi de çalıştırılabilir. 
 
Birlik Gelirleri :
 
MADDE 34 : Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin birliğin kuruluş, işletme ve  faaliyet giderlerine katılma payları
b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Faiz ve ceza gelirleri.
f) Bağışlar
g) Birliğin hizmetlerinden yararlanacak kişi ve tesis yahut taşınmaz mal sahiplerinden alınacak yatırımlara katılma payı, (bu paylar, alt yapı yatırımlarına katkı olarak alınır.)
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
i)  Diğer gelirler.
 
 
 
Birlik Giderleri:
 
MADDE 35 : Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz ve borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
h) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
i) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
j) Birliğin görev ve hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
k) Birliğin amacı doğrultusunda yapacağı alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri,
l) Katılacağı ortaklıklara katılma payları,
m) Birlik İdaresinin yönetim ve işletme giderleri,
n) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar,
o) Her türlü proje giderleri
Üyelerin Birliğin Kuruluş ve Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:
 
Madde    36:
a)  Birliğin üyesi mahalli idareler bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden (İl Özel İdaresi için öz gelirleri) en az %0,3 (binde üç) oranında ortaklık payını cari yıl bütçesinden öderler.
b)  Üye mahalli idareler Birlik tarafından yapılacak ve yapılan hizmet ve tesislerin yatırım maliyeti, işletme gideri ve diğer giderlerine, faydalandıkları hizmet ve tesis ile sınırlı olarak katılım payı öderler. Proje bazında katılım payları, proje tutarının projenin kapsadığı yerel yönetimlerin nüfusuna veya ürettiği atık miktarına oranlanmasıyla belirlenir. 
 
(a) bendinde belirtilen ortaklık payı, üye mahalli idareler tarafından temmuz ayının sonuna kadar Birlik hesabına aktarılır. Ortaklık payı, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek Birlik hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
 
Birlik Bütçesi
 
MADDE 37 : Birliğin Performans Programına uygun olarak hazırlanan bütçe, Birliğin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Birlik Meclisi, Birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
Bütçenin hazırlanması 
 
MADDE 38 : Birlik başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce birlik meclisine sunar.
Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü :
 
MADDE 39 : 
(1) Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara bağlar.
(2) Meclis;
a)Bütçe kararnamesini madde madde, 
b)Yılı gider bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi,
c)Yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi,
ç)Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi,
itibariyle toplamları üzerinden oylar ve kabul eder.
(3) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanır.
(4) Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmaz.
 (5) Meclis üyeleri, program dışı ödenek konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler. 
(6) Meclis, bütçeyi bütünüyle reddedemez, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.  
(7) Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
 
İta Amiri :
 
MADDE  40: Birlik Başkanı Birlik Bütçesinin İta Amiridir. 
 
Birlik Gelirlerinin Tahsili :
 
MADDE 41: Birlik gelirlerinin tahsilinde Belediye Bütçe ve Muhasebe işlemlerine uygun usuller uygulanır.
 
Eski Yıl Bütçesinin Devamı :
 
MADDE 42 : Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesinin kesinleşmemesi halinde bu işlem tamamlanıncaya kadar geçen yıl bütçesi uygulamaya devam olunur. Yeni yıl bütçesinin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine mal edilir ve kullanılan ödenekler yılı bütçesi ödeneklerinden düşülür. Tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine mal edilir. 
 
Kesin Hesap : 
 
MADDE 43 : Her yıl bütçenin kesin hesabı bir yıl sonraki meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanır.
 
Birliğin Tutacağı Defter ve Kayıtlar : 
 
MADDE 44 : Birlik Bünyesinde; 
- Üye Kayıt defteri,
- Gelen – Giden evrak defteri,
- Gelir – Gider defteri,
- Meclis ve Encümen karar defterleri gibi ana defterlerin yanında ayrıca Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen defterleri tutulur. Birlik paraları Belediye ve İl Özel İdareleri mevduatı için kabul edilmiş milli bankaların birinde açılacak hesapta bulundurulur. Birlik giderleri bu paradan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen evrak düzenlenerek yapılır. Birliğin kuracağı şirketlerin hesapları Birlik Encümeninin bilgisi altında şirket yönetimince açılacak banka hesaplarında yürütülür. 
 
Teftiş ve Denetim : 
 
MADDE 45 : Birliklerin hesap ve işlemleri 10.06.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Hükümleri saklı kalmak üzere İçişleri Bakanlığının teftiş ve denetimine tabidir. Diğer Bakanlıklar gerektiği hallerde kendi görev alanlarına giren konularda teftiş ve denetimde bulunabilirler. 
 
Meclis ve Birlik Encümen Kararlarına İtiraz : 
 
MADDE 46 : Birlik Başkanı ve ilgililerce Meclis ve Birlik Encümen Kararlarının kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine veya birlik sakinlerinin menfaatlerine aykırı olduğu görülür veya yapılan yazılı başvuru üzerine anlaşılırsa yazıyla on gün içerisinde birlik alanı bir ilçe sınırı içerisinde ise Valiye diğer hallerde ise İçişleri Bakanlığı’na itiraz yapılır. İçişleri Bakanlığı veya Vali, yapılan itirazın incelenmesi sonucuna kadar, Meclis ve Birlik Encümen kararlarının yürütülmesini erteleyebilir. İlgililerin genel hükümlerine göre dava hakları saklıdır. 
 
Birlik Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri :
 
MADDE 47: Birlik, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.
 
Mali Yardım : 
 
MADDE 48: Birliğin, ana tüzüğünde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek ve teşvik etmek için Devlet ve üye mahalli idareler tarafından birliğe her türlü yardım yapılabilir. 
 
Uyuşmazlıkların Çözümü : 
 
MADDE 49 : Birlik ile üye mahalli idareler arasında uyuşmazlık olması halinde İlin Valisi tarafından uyuşmazlıklar incelenerek çözümlenir.
 
Birlikten Çıkma ve Çıkarılma : 
 
MADDE 50 : Birliğe üye mahalli idareler gerekçeleri ile birlikten çıkma isteğini belirttikleri takvim yılı içinde ve önceki yıllara ait katılma paylarını ve varsa daha sonraki yıllara sari kesinleşmiş taahhütlerini tam olarak ve defaten ödemeleri şartıyla genel karar organlarından alacakları kararların Birlik Meclisince kabulü ile üyelikten çıkabilirler. Üye mahalli idarelerden herhangi birisi bu tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde, hakkında gerek idare gerek adli mercilerde gerekli takipler devam ettirilmek kaydıyla, birlik üyeliğinden çıkarılabilir. Üye mahalli idareler, ana tüzük ile tespit ve tayin edilen, yükümlülükleri yerine getirmedikleri taktirde, yazılı uyarıdan sonra ilk olağan Birlik Meclisi toplantısında alınacak karar ve ana tüzüğün tasdike yetkili makamın onayı ile birlikten çıkarılabilir. Birlikten çıkarılan veya ayrılan üyenin, varsa birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren 10 yıl süre ile bloke edilir ve Birlik Meclisi kararına göre işlem yapılır. 
 
Birlik Süresinin Uzatılması : 
MADDE 51: Birlik ana tüzüğünde belirtilen sürenin sona ermesinden önce Birlik Meclisi birliğin hizmet süresinin uzatılmasını lüzumlu görürse ana tüzüğü onaylamaya yetkili makamın onayı ile kararda belirtilen sürece birliğin varlığı devam eder. 
 
Birliğin Feshi : 
 
MADDE 52 : Birlik, üslendiği hizmetleri tamamlayamaz yada yapamaz hale gelirse veya hizmet konuları sona ererse, birlik üyelerinden en az üçte birinin teklifi ve Birlik Meclis üyelerinin en az üçte ikisinin kabulü ile birlik fesih edilir. Fesih, birliğin tüm taahhütlerini yerine getirmesi koşulu ile kuruluşunu onaylayan makamın onayı ile fesih işlemi tamamlanır. Fesih kararı verilmesi halinde birliğin tasfiyesi, Birlik Encümenince yapılır. Tasfiye işlemleri en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, Birlik Meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye mahalli idare birimlerinin birlik mal varlığına katılma payları da dikkate alınarak tespit edilir ve bu üyeler arasında dağıtılır. Birlik Başkanı, Meclis ve Birlik Encümeni Üyeleri, Birlik Müdürü ile memur ve işçilerin görevleri sona erer. Ancak birlik personeli birlik hudutları içerisindeki mahalli idarelerin boş kadrolarına öncelikle atanırlar. 
 
Birlik Mallarının Hukuki Durumu : 
 
MADDE 53 : Birliğin kendilerine ait, mal varlığı devlet malı gibidir, birlik gelirleri kamu hizmetine tahsis edilmiştir haczedilemez.Birlik taşınır-taşınmaz mallarına zarar verenler, devlet malına zarar vermiş gibi işleme tabi tutulur. Birliğin kurduğu şirket varsa şirket malları özel hukuk hükümlerine tabidir. 
 
İç Yönetmelik Yapılması : 
 
MADDE 54 : Birlik Encümeni, birliğin işlerinin yürütülmesine ilişkin hususlarda, kanunlara ve bu ana tüzüğün hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, iç yönetmelikler yapabilir. İç yönetmelikler ilgili Bakanlıkların görüşleri alınarak Birlik Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer. 
 
Tüzüğün Değiştirilmesi : 
 
MADDE 55 : Birlik tüzük değişikliği ,birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve  Valinin onayı ile gerçekleşir.  
 
Tüzükte Yazılı Olmayan Hallerde Uygulanacak Hükümler: 
 
MADDE 56 : Tüzükte yazılı bulunmayan hususlarda 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Birlik Tüzüğünün Yürürlüğe Girmesi : 
 
MADDE 57 : Anayasanın 5355 Sayılı Birlik Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri  dikkate alınarak hazırlanmış bu Birlik Tüzük değişiklikleri  birliğe dahil kurucu üyelerin yetkili makam veya kurulların verdiği yetkiye dayalı olarak temsilcilerinin, imzalaması ve kurucular aynı ile bağlı mahalli idareler ise İl Valisinin onayı ile  yürürlüğe girer (Şu kadar ki Anayasa’nın 127. maddesinin 4.Bendi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun izni de ayrıca alınır.)
Kesinleşen tüzük, hizmet alanında yayınlanan gazete ve benzeri yayın organları aracılığı ile ve ayrıca alışılmış usullerle yerel halka duyurulur.
 
Yürütme : 
MADDE 58 : Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı ve Birlik Encümen Başkanı tarafından yürütülür. 
MADDE 59 : Birliğin kısa adı ÇAKAB’dır.