WEB AYDINLATMA METNİ

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, web sitemiz aracılığı ile toplanan kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “İsmetpaşa Mah. Hasan Mevsuf Sok. No:46 Merkez ÇANAKKALE” adresinde mukim Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

b. Web Sitemizde İşlenen Kişisel Verileriniz

Web sitemizde işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Verisi

Adı, soyadı

İletişim Verisi

E-posta adresi

Diğer

İşlem güvenliği verisi, tarayıcı bilgisi, İp adresi, web sayfası erişim log kayıtları vb.

 

c. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Birliğimiz tarafından sunulan hizmetleri sizlere tanıtmak ve sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

ç. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel verileriniz; Birliğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması amacıyla; bize yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, Mahkemeler ve her türlü yargı makamına, merkezi ve sair üçüncü kişilere, yetki vermiş olduğunuz temsilcilerinize, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlara, danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, resmi merciler hizmetlerimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımızla faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Birliğimiz (ÇAKAB) tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı veya elektronik olarak; bu kanalları kullanarak sizlere hizmetlerimizi tanıtmak ve sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (c) ve (ç) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

e. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, bizden; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  http://www.cakab.org adresinde yer alan başvuru formunu kullanarak “İsmetpaşa Mah. Hasan Mevsuf Sok. No:46 Merkez ÇANAKKALE” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle canakkale.cakab@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

 

“VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ”Dosyayı indirmek için….